หากได้รัฐบาลพลเรือนที่ไม่ดี แล้วให้มีอำนาจเหนือกองทัพ ประชาชนจะขาดที่พึ่ง

การให้ทหารมีความเป็นอิสระจากรัฐบาลก็เพื่อว่าหากประชาชนขาดที่พึ่ง ก็ยังมีทหารที่เข้ามายุติความขัดแย้งได้ เหมือนอย่างการเข้ามาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพราะรัฐบาลไม่มีศักยภาพที่จะบริหารประเทศนี้ ไม่ว่าจะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการแก้ปัญหาวิกฤติต่างๆ ถ้าหากให้รัฐบาลมากำกับดูแลหรือมีอำนาจในการควบคุมกองทัพแล้ว รัฐบาลพลเรือนก็จะใช้อำนาจของกองทัพในการจัดการกับประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาล ดังนั้นการคงสภาพของกองทัพไว้เช่นนี้ดีอยู่แล้ว

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น