คำถาม: หากทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร?

ให้นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาประยุกต์ใช้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1550 คน
เห็นด้วย 1300ไม่เห็นด้วย 250

ให้นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาประยุกต์ใช้เป็นรัฐธรรมนูญใหม่

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1414 คน
เห็นด้วย 306ไม่เห็นด้วย 1108

ให้ประชาชนเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1571 คน
เห็นด้วย 1363ไม่เห็นด้วย 208

ให้ คสช. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1470 คน
เห็นด้วย 240ไม่เห็นด้วย 1230

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคนจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1386 คน
เห็นด้วย 199ไม่เห็นด้วย 1187

ให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กร เช่น ครม. กับ คสช. หยิบยกเอารัฐธรรมนูญฉบับใดขึ้นมาพิจารณาปรับปรุง

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1377 คน
เห็นด้วย 348ไม่เห็นด้วย 1029