135 เสียง สปช. คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ กับ เส้นทางที่ต้องไปต่อ

ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใช้เวลาตลอด 9เดือนกว่าจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ และส่งให้สภาปฎิรูปแห่งชาติเมื่อวัน 22 สิงหาคมที่ผ่านมา วันนี้(6 กันยายน) สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มีมติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

โดยการลงมติของ สปช. เป็นการโหวตแบบเปิดเผยรายคน ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก สปช.ทั้งหมด 247เสียง หรือ ต้องมากกว่า 124 เสียง จึงจะถือว่าทาง สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยผลการลงมติอย่างเป็นทางการปรากฎว่า สปช.มีมติ เห็นชอบ 105 เสียง, ไม่เห็นชอบ 135 เสียง และ งดออกเสียง 7 เสียง 

อย่างไรก็ดี หนทางไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

"30 วัน" - คสช. แต่งตั้งคณะกรรมาการร่างฯ ชุดใหม่ 
"180 วัน" - คณะกรรมการร่างฯ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
"120 วัน" - นำร่างรัฐธรรมนูญไปทำประชามติ

ประขาชนลงประชามติ: ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559

ถ้า "ผ่าน" ใช้เวลาอีก

"60 วัน" - คณะกรรมการร่างฯ ทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
"30 วัน" - สนช. ลงมติ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
"30 วัน" - ศาล รัฐธรรมนูญพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
"90 วัน" - เตรียมจัดการเลือกตั้ง

หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างขึ้นมา "ผ่านประชามติ" จะใช้เวลาประมาณ 540 วัน จนกว่าจะไปสู่การเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งอาจจะเริ่มในเดือนมีนาคม 2560 แต่หน้าตาของรัฐธรรมนูญจะออกหัวหรือก้อยก็ไม่สามารถคาดเดาได้

แทบท้าย สำรวจรายชื่อผู้ที่ลงตะแนนเสียงประชามติ เห็นชอบ /  ไม่เห็นชอบ / งดออกเสียง

โดยมีรายชื่อ ผู้ที่ลงมติเห็นชอบ ดังนี้

นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ 
นายกงกฤช หิรัญกิจ 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 
 นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 
นายเกริกไกร จีระแพทย์  
นายไกรราศ แก้วดี 
นายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ 
นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 
นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 
นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 
นายคำนูณ สิทธิสมาน 
นายจรัส สุทธิกุลบุตร 
นายจรัส สุวรรณมาลา 
นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี 
นางจุรี วิจิตรวาทการ 
นายจุมพล รอดคำดี 
นายจุมพล สุขมั่น 
นางชัชนาถ เทพธรานนท์ 
นายชาลี เจริญสุข 
นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ 
นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 
นายชูชัย ศุภวงศ์ 
นายชูชาติ อินสว่าง 
นายเชิดชัย วงศ์เสรี 
นายเชื้อ ฮั่นจินดา 
นางฑิฆัมพร กองสอน 
นายณรงค์ พุทธิชีวิน 
นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร 
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 
นายดุสิต เครืองาม 
นางถวิลวดี บุรีกุล 
นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ 
นายทนงศักดิ์ ทวีทอง 
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ 
นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ 
นายธวัชชัย ยงกิตติกุล 
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ 
พลโท นคร สุขประเสริฐ 
นางนรีวรรณ จินตกานนท์ 
นายนิพนธ์ คำพา 
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
นายประชา เตรัตน์ 
นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ 
นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด 
นางประภาภัทร นิยม 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
นายประสาร มฤคพิทักษ์ 
นายปราโมทย์ ไม้กลัด 
นายปรีชา เถาทอง 
นายปิยะวัติ บุญ-หลง 
นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 
นายพงศ์โพยม วาศภูติ 
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
นางพรรณี จารุสมบัติ 
นายพรายพล คุ้มทรัพย์ 
นายพลเดช ปิ่นประทีป 
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป     
นางพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร 
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา   
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม 
นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
นายมานิจ สุขสมจิตร 
นายมีชัย วีระไวทยะ 
นางสาวรสนา โตสิตระกูล 
พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช 
นายวรรณชัย บุญบำรุง 
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 
นายวิทยา กุลสมบูรณ์ 
นายวินัย ดะห์ลัน 
นายวิบูลย์ คูหิรัญ 
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ 
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร 
นายวุฒิสาร ตันไชย 
นายศานิตย์ นาคสุขศรี 
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน 
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
นายศุภชัย ยาวะประภาษ 
 นายสมชัย ฤชุพันธ์ 
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 
นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 
นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ 
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง 
นายสิระ เจนจาคะ 
นางสีลาภรณ์ บัวสาย 
นางสุกัญญา สุดบรรทัด 
นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 
นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 
นางสาวสุภัทรา นาคะผิว 
นายสุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ 
นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ 
นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล 
นายอมรวิชช์ นาครทรรพ
นางสาวอรพินท์ สพโชคชัย 
นายอลงกรณ์ พลบุตร 
นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล 
นายอุดม ทุมโฆสิต 
นางอุบล หลิมสกุล 
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

ผู้ลงมติไม่เห็นชอบ มีดังนี้ 

นายกษิดิ์เดชธนทัต เสกขุนทด 
นายกาศพล แก้วประพาฬ 
นายกิตติ โกสินสกุล 
นายกมล รอดคล้าย 
นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล 
นางกอบแก้ว จันทร์ดี 
นายกิตติภณ ทุ่งกลาง
นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง 
นายเกษมสันต์ จิณณวาโส 
นายโกเมศ แดงทองดี 
นายโกวิทย์ ทรงคุณ 
นายโกวิท ศรีไพโรจน์ 
พลตำรวจตรี ขจร สัยวัตร์ 
พลอากาศเอก ขวัญชัย เอี่ยมรักษา  
พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร    
นายคณิศร ขุริรัง 
นายคุรุจิต นาครทรรพ 
พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา 
นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ 
พลเอก จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข 
พันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ 
ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ 
นายจิรวัฒน์ เวียงด้าน 
นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 
นายเจน นำชัยศิริ 
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 
พลอากาศเอก เจษฎา วิจารณ์ 
นายจำลอง โพธิ์สุข 
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช 
นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ 
นายชัย ชิดชอบ 
นายชัยพร ทองประเสริฐ 
นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ 
นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 
นายชาลี เอียดสกุล 
พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ 
นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ 
พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย 
นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ 
พลโท ฐิติวัจน์ กำลังเอก 
นายดิเรก ถึงฝั่ง 
นายดำรงค์ พิเดช 
นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ 
พลโท เดชา ปุญญบาล 
นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล 
นางตรึงใจ บูรณสมภพ 
นางเตือนใจ สินธุวณิก 
นายถาวร เฉิดพันธุ์ 
นายทิวา การกระสัง 
นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ 
นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ 
พันเอก ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ 
นายธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 
นายธวัช สุวุฒิกุล 
พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร 
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช 
นายธำรง อัศวสุธีรกุล 
นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ 
นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด 
นายนิคม มากรุ่งแจ้ง 
นายนิพนธ์ นาคสมภพ 
นายนิมิต สิทธิไตรย์ 
นายนิรันดร์ พันทรกิจ 
นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง 
นายนำชัย กฤษณาสกุล 
นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ 
นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ 
นายบุญเลิศ คชายุทธเดช 
นายประทวน สุทธิอำนวยเดช 
นางประภาศรี สุฉันทบุตร 
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ 
พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ 
นายประเสริฐ ชิตพงศ์ 
นายประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ 
นายปรีชา บุตรศรี 
พลตำรวจตรี ปรีชา สมุทระเปารยะ   
นายเปรื่อง จันดา 
นายพนา ทองมีอาคม 
นายพรชัย มุ่งเจริญพร 
นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ 
นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช 
พลเอก พอพล มณีรินทร์ 
นายเพิ่มศักดิ์ เชื้อชาติ 
นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา 
นายไพโรจน์ พรหมสาส์น 
นาวาอากาศเอก ไพศาล จันทรพิทักษ์ 
นางภัทรียา สุมะโน 
พลเอก ภูดิศ ทัตติยโชติ 
พลอากาศเอก มนัส รูปขจร 
นายมนู เลียวไพโรจน์ 
นายมนูญ ศิริวรรณ 
พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ   
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 
พลเอก วรวิทย์ พรรณสมัย 
นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา
พลเอก วัฒนา สรรพานิช 
นายวันชัย สอนสิริ 
นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 
นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ 
พลเอก วิชิต ยาทิพย์ 
นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร 
นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน 
พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ 
นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม 
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 
พลเรือเอก ศุภกร บูรณดิลก 
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ 
นายสมเกียรติ ชอบผล 
นายสมเดช นิลพันธุ์ 
นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 
นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ 
นายสยุมพร ลิ่มไทย 
นายสรณะ เทพเนาว์ 
พันเอก สิรวิชญ์ นาคทอง 
นายสืบพงศ์ ธรรมชาติ 
นายสุชาติ นวกวงษ์ 
นายสุพร สุวรรณโชติ 
พลเรือเอก สุรินทร์ เริงอารมณ์ 
นายสุวัช สิงหพันธุ์ 
นายเสรี สุวรรณภานนท์ 
นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ 
นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 
นายอนันตชัย คุณานันทกุล
พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ 
นายอมร วาณิชวิวัฒน์ 
นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ 
นางอัญชลี ชวนิชย์ 
พลตำรวจโท อาจิณ โชติวงศ์ 
พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย 
นายอุดม เฟื่องฟุ้ง 
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ 
นายเอกราช ช่างเหลา 

ผู้ที่งดออกเสียง มีดังนี้

นางกูไซหม๊ะวันซาฟีหน๊ะ มนูญทวี 
นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 
นางสาวทัศนา บุญทอง 
นายเทียนฉาย กีระนันทน์ 
พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ 
นายอำพล จินดาวัฒนะ 
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ