ให้มีศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ คุณเห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1002 คน
เห็นด้วย 327ไม่เห็นด้วย 675

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดให้ศาลปกครองจัดตั้ง “แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ” ขึ้นมา เพื่อตรวจสอบและยับยั้งการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณหรือเงินของแผ่นดิน ซึ่งด้านหนึ่งก็มีเสียงชื่นชมว่าจะทำให้การตรวจสอบทุจริตครอบคลุมมากขึ้น แต่อีกด้านก็มีเสียงวิจารณ์ว่า จะทำให้ฝ่ายตุลาการมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร และทำให้รัฐบาลทำงานยากลำบากมากขึ้น

ทั้งนี้ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 244 ได้กำหนดให้จัดตั้งแผนกวินัยการคลังและการงบประมาณขึ้นมา ทั้งในศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์คณะ อำนาจหน้าที่ การฟ้องคดีและวิธีการพิจารณาคดีให้ระบุไว้ในกฎหมายลูก 

โดยเบื้องต้นผู้ที่มีสิทธิในการส่งฟ้องคดี จะมีทั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และประชาชนทั่วไป

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.ยกร่างฯ) กล่าวว่า ที่มาของแผนกคดีวินัยการเงินและการงบประมาณในศาลปกครอง เป็นการอุดช่องโหว่ของการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับฉ้อราษฎร์บังหลวงงบประมาณแผ่นดิน โดยในขั้นตอนการไต่สวนหากพบว่ามีพฤติกรรมที่ส่อว่ามีการทุจริต สามารถสั่งให้ยุติการกระทำได้ หรือหากพบว่าการกระทำนั้นสร้างความเสียหายให้กับเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน สามารถสั่งให้บุคคลนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินต่อแผ่นดินได้

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งแผนกคดีนี้ขึ้นมาในศาลปกครอง ถูกคนบางส่วนมองว่า เป็นไปเพื่อสกัด “นโยบายประชานิยม” หลังจากที่มีการระบุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 200 ให้ “เงินกู้” ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “เงินแผ่นดิน”

สถานะการเปิดให้โหวต: 
ปิดการโหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

เรื่องของการทุจริต แม้เดิมจะมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว แต่การพิจารณาคดีก็ยังมีช่องโหว่ เพราะหลักการคดีทางอาญาจะต้องมีหลักฐานจน “ปราศจากข้อสงสัย” ทำให้เกิดเป็นข้อจำกัดในแง่ของการตรวจสอบ แต่หากเป็นคดีทางปกครอง แค่มีหลักฐาน “อันควรเชื่อได้ว่า” ก็สามารถสั่งยับยั้งหรือให้ชดใช้ค่าเสียหายได้แล้ว ซึ่งจะทำให้รัฐบาลต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น

Votes: ชอบ 2 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

ในขั้นตอนการไต่สวนของศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณนั้น หากพบว่า มีพฤติกรรมแค่ส่อว่ามีการกระทำที่ทุจริต ศาลสามารถสั่งให้ยุติการกระทำได้ หรือหากพบว่าการกระทำนั้นสร้างความเสียหายให้แก่เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน สามารถสั่งให้บุคคลนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินต่อแผ่นดินได้ 

หากมีศาลปกครองแผนกนี้ขึ้นมา นโยบายที่สร้างความเสียหายต่องบประมาณและวินัยการคลัง เช่น โครงการรับจำนำข้าว ก็จะไม่เกิดขึ้น หรือถูกระงับยับยั้งไว้ก่อน

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

ที่ผ่านมา มีปัญหาคอร์รัปชั่นในการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของฝ่ายการเมือง โดย ส.ส.จะแปรญัตติตัดงบแต่ละส่วน 10% มากองไว้ตรงกลาง แล้วให้ ครม.แปรญัตติกลับเข้าไปแยกเป็นรายพื้นที่ ซึ่งมี ส.ส.ในพรรคการเมืองเดียวกันสังกัดอยู่ โดยให้หน่วยงานราชการเป็นผู้เสนอ เมื่องบประมาณลงไปสู่พื้นที่ก็มีการนำไปใช้โดยไม่เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงานราชการนั้นๆ การมีศาลปกครองแผนกนี้ขึ้นมาจะเปิดโอกาสให้ คตง. ป.ป.ช. หรือประชาชนทั่วไป ยื่นฟ้องได้ หากพบการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากแผนงา

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

We pride ourselves on offering a high level of solution as well as customer fulfillment, guaranteeing you are totally knowledgeable about our charges for unexpected emergency as well as non-emergency repairs. From repairing a dripping faucet to detecting and repairing your central heating boiler system, there isn't really anything we can not assist with!

I considered the difficulties quick from taking yourself as well seriously" as well as give the present of humor to a person today - inform a person a joke or upload a silly image on social networks," and naturally, thought of Sean Connery the plumbing technician. The more individuals I told about my moms and dads' passionate specialist options, the funnier the feedbacks became. Those unplanned minutes of giggling made my entire week a little lighter.

Jennifer Sawyer is a twentysomething living in New York City. She is a grad of Fordham College, where she studied journalism, behavioral science, and also Catholic research studies. She presently operates in television manufacturing and also serves on the young adult leadership team at St. Paul the Apostle Parish in New York City.

I invested a day with them mending pipelines, removing clogs, and enjoying their 7 AM workout in preparation for their next calendar shoot, as well as I weight loss supplements that work fast can most definitely claim that these guys are without a doubt Lose Weight loss chat (here.) the sexiest plumbing contractors in LA.

. There are lots of plumbers in Aylesbury you can call these days to deal with your residence or property as well as numerous of these plumbing technicians will certainly function to a very high criterion, what places Peter Mason Plumbing system & Heating ahead of various other plumbers is my steady dedication to customer satisfaction and exceptional customer care.

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

ศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ จะมีอำนาจหน้าที่กำกับฝ่ายการเมือง ควบคุมการทำนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งที่เป็นนโยบายสาธารณะที่พรรคการเมืองใช้หาเสียง ผลที่จะตามมาก็คือระบบการถ่วงดุลอำนาจ 3 ฝ่ายจะผิดเพี้ยน ฝ่ายตุลาการจะมีอำนาจอยู่เหนือฝ่ายบริหาร

Votes: ชอบ 3 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น

การตรวจสอบการทุจริตเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน มีโทษหลายระดับ ทั้งทางวินัย ทางปกครอง ทางละเมิด และทางอาญา ดังนั้น เมื่อเกิดการทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือโกงงบประมาณแผ่นดิน ยังต้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ ยังไม่สามารถทดแทนในส่วนนี้ได้ 

และการให้มีอำนาจสั่งยับยั้งการกระทำหรือสั่งให้คืนเงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นอำนาจตามปกติของศาลปกครองอยู่แล้ว

Votes: ชอบ 2 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น

หากมีศาลปกครองแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณขึ้นมา จะทำให้ไม่ว่าพรรคการเมืองใดหรือใครจะขึ้นมาเป็นรัฐบาล ก็จะถูกควบคุมด้านการคลังอย่างเข้มงวด จนมีสภาพไม่ต่างจากรัฐบาล “เป็ดง่อย” และนโยบายหรือโครงการใหม่ๆ ก็จะไม่สามารดำเนินการได้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแผนงานในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้รัฐบาลทำได้เพียงบริหารประเทศไปวันๆ

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น