ให้มี คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 763 คน
เห็นด้วย 184ไม่เห็นด้วย 579

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กำหนดให้มี “คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม” จำนวน 7 คน ขึ้นมา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระดับปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง กลายเป็นประเด็นร้อนที่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมาก เพราะเท่ากับเป็นการ “ตัดอำนาจ” ในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงซึ่งเดิมเป็นอำนาจเต็มของฝ่ายบริการที่มีที่มาจากการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ซึ่งปรากฎอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 207 จะมีที่มา 3 ส่วน ประกอบด้วย

- ตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จำนวน 2 คน 

- อดีตปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าปลัดกระทรวง จำนวน 3 คน

- ตัวแทนประธานกรรมการจริยธรรมของกระทรวงต่างๆ จำนวน 2 คน

กล่าวโดยสรุปก็คือ ตัวแทนของฝ่ายราชการ จะเข้ามาพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า แทนฝ่ายการเมืองอย่าง ครม.หรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง

 

สถานะการเปิดให้โหวต: 
ปิดการโหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

ปัญหาการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกับฝ่ายการเมือง มีเด็กเส้นเด็กฝาก ทำให้การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงที่ผ่านมา ไม่สะท้อนความเหมาะสมอย่างแท้จริง และได้แต่คนใกล้ชิดกับนักการเมืองเข้ามาทำงาน ซึ่งต้องทำงานรับใช้ตามคำสั่งของนักการเมืองที่แต่งตั้งเข้ามา  ข้าราชการน้ำดีหมดกำลังใจทำงาน เมื่อมีคณะกรรมการฯ ชุดนี้ การแต่งตั้งจะเป็นไปโดยยึดหลักคุณธรรม และความถูกต้อง

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 2 ความเห็น

คณะกรรมการฯ ชุดนี้ จะทำให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง เป็นไปตามหลักความอาวุโส ความสามารถ และความเหมาะสมอย่างแท้จริง จะไม่เกิดกรณีอย่างนายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ถูกย้ายออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 2 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ทั้ง 7 คน จะกลายเป็นเสือตัวใหม่ ที่มีคนวิ่งเข้าหาแทนฝ่ายการเมือง เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับฝ่ายข้าราชการ และลดอำนาจตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่อ้างว่าต้องการลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ให้พลเมืองเป็นใหญ่

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 1 2 ความเห็น

เมื่อ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษข้าราชการ โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้าย จะส่งผลให้ข้าราชการไม่เชื่อฟังคำสั่งของฝ่ายบริหาร เป็นการส่งเสริมให้พรรคราชการเป็นใหญ่ เมื่อรัฐมนตรีไม่มีอำนาจเลือกบุคลากรมาทำงานจะทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ไม่เป็นเอกภาพ ไม่ได้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประชาชน

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 1 2 ความเห็น