กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 315 คน
เห็นด้วย 95ไม่เห็นด้วย 220

24 พ.ย. 58 ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ สาระสำคัญคือ ร่าง พ.ร.บ.นี้ จะใช้ดูแลสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม ที่ได้จากวิธีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ร่างพ.ร.บ.นี้ถูกคัดค้านจากภาคประชาสังคม เพราะไม่มีแนวทางปกป้องคุ้มครองการปลดปล่อยพืช สัตว์ จีเอ็มโอสู่สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และไม่มีการระบุความผิดหากเกิดผลกระทบขึ้น ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่า ควรมีกฎหมายที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และจีเอ็มโอมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังเพิ่มผลผลิตพืชไร่  ลดการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศ

Subscribe to RSS - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม