สังคมไทยยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์ ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย

สังคมไทยยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดรูปแบบการใช้อำนาจทางการเงินอุปถัมภ์นักการเมืองและประชาชน และอ้างความชอบธรรมจากความนิยมของประชาชนเพื่อขยายฐานอำนาจทางการเมืองให้เข้มแข็งจนกลายเป็นการผูกขาดหรือเผด็จการทางการเมือง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย อาจถูกซื้อสิทธิขายเสียงได้ จึงต้องใช้วิธีการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. ที่มีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ

แสดงความเห็น