โครงสร้างทางการเมืองมีความสมดุลเพราะผนวกรวมทุกภาคส่วนในสังคมไว้

โครงสร้าง ส.ว.ใหม่ จะผนวกรวมทุกภาคส่วนในสังคม เช่น ให้อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา และ อดีตผู้นำเหล่าทัพ สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งได้เป็นการเปิดให้บุคคลเหล่านี้เข้ามา เพราะเป็นผู้มีอำนาจอย่างแท้จริง หากไม่เปิดโอกาสจะมีความขัดแย้งอีก

เปิดโอกาสให้ตัวแทนทุกอาชีพเข้ามา เอาคนซึ่งไม่มีเสียง คนตัวเล็กตัวน้อย คนที่ไม่มีเงิน คนชายขอบ คนที่เป็นตัวแทนชาติพันธุ์ คนที่เป็นผู้พิการทุพพลภพ คนที่เป็นตัวแทนเกษตรกร คนที่เป็นตัวแทนแรงงานเข้ามา คนเหล่านี้ถ้าลงเลือกตั้งอาจไม่มีโอกาสชนะ เพราะด้วยข้อจำกัดเรื่องทุน

อย่างไรก็ตามยังเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน โดยจะมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อมาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและคัดให้เหลือผู้สมัคร 10 คน จากนั้นจึงให้ประชาชนเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน 

 

แสดงความเห็น