ส.ว.ทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทย ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

การให้เหตุผลว่าควรจะมีตัวแทนของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพเพื่อความหลากหลายและสมดุลในโครงสร้างอำนาจนั้น แท้จริงแล้วมีเหตุผลไม่เพียงพอ เพราะในท้ายที่สุด เมื่อบุคคลนั้นเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ส.ว.เขาก็จะได้รับฐานะเป็นผู้แทนปวงชนทั้งประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

ดังนั้นหากบุคคลนั้นผ่านการเลือกตั้ง เขาก็จะเป็นตัวแทนของคะแนนเสียงที่หลากหลายไม่ใช่จำกัดเฉพาะกลุ่มอาชีพ

แสดงความเห็น