ควาวมไม่โปร่งใสของผู้มีคุณธรรม

การให้อำนาจกับสมาชิกวุฒิสภามากขึ้น แต่ขาดความเชื่อมโยงกับประชาชน รวมถึงการมีองค์กรคัดเลือกผู้ที่จะมาให้ประชาชนเลือก โดยเน้นคำว่าคุณธรรมนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นการยัดเยียดนิยามของคำว่าคุณธรรมตามแบบของตนให้กับสังคม

แสดงความเห็น