ประหยัดงบประมาณ

ข้อมูลจากสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ทั้งสององค์กรได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงกันคือในปี 2556 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับงบประมาณ 212,811,700 บาท กรรมการสิทธิฯ ได้รับงบประมาณ 198,529,900 บาท

และในปี 2557 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับงบประมาณ 226,736,300 บาท กรรมการสิทธิฯ ได้รับงบประมาณ 206,303,200 บาท ดังนั้น ถ้ายุบรวมสององค์กรที่ทำงานคล้ายๆ กันและไม่ค่อยมีผลงานมากนัก ก็จะเป็นการประหยัดงบประมาณได้มาก

แสดงความเห็น