เพิ่มอิสระให้เจ้าหน้าที่ในการเลือกสถานะของตนเอง

มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเจ้าหน้าที่ให้เป็น “พนักงานของรัฐ” มิใช่ข้าราชการ (โดยเจ้าหน้าที่มีสิทธิในการเลือก) เป็นการเพิ่มความเป็นอิสระในการทำงาน อีกทั้งยังมีจำนวนเจ้าหน้าที่ในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชนเพิ่มขึ้น

แสดงความเห็น