มีการเปิดเผยรายงานต่อรัฐสภาและสาธารณะ

มีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนให้รายงานต่อรัฐสภาและเปิดเผยต่อสาธารณะในกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ดำเนินการตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิของประชาชน

แสดงความเห็น