แม้จะควบรวมองค์กรทั้งสองแล้ว แต่โครงสร้างและรูปแบบยังมีอิสระต่อกัน

ผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนมีโครงสร้างและรูปแบบที่เป็นอิสระต่อกันและมีมติร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ ขึ้นกับกรณี มีกรรมการแต่ละคนซึ่งแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 

แสดงความเห็น