ประชาชนเสียโอกาสในการร้องเรียน เพราะเหลือช่องทางร้องเรียนแค่ช่องทางเดียว

การควบรวมจะทำให้ประชาชนเสียโอกาสและทางเลือกในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและให้ได้รับการเยียวยาความเสียหาย เพราะเหลือช่องทางการร้องเรียนเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งยังขาดกระบวนการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน

แสดงความเห็น