เป็นการทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจตามระบบประชาธิปไตย

ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจแล้วอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจของรัฐสภา การระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นการสถาปนาอำนาจขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการก้าวล่วงอำนาจของรัฐสภาเพราะศาลจะเข้ามาควบคุมกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และยังสามารถควบคุมเนื้อหาในการแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วย ศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นองค์กรที่มั่นคงมาก หากมีการแก้ไขในประเด็นที่ขัดกับประโยชน์ของศาลรัฐธรรมนูญ การแก้ไขนั่นก็มีโอกาสไม่ผ่านการพิจารณาสูง

แสดงความเห็น