ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1355 คน
เห็นด้วย 226ไม่เห็นด้วย 1129

ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นที่ถกเถียงในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดในการวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่ามีเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าการเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญมากจะเป็นการป้องการเผด็จการรัฐสภาที่มักจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ส่วนฝ่ายคัดค้านเห็นว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอำนาจโดยชอบของรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมากจะเป็นการขัดกับหลักการแบ่งแยกอำนาจ

ในบทสุดท้ายของร่างรัฐธรรมนูญ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสมาชิกทั้งหมดในสภาผู้แทนฯ, สมาชิกสภาผู้แทนฯ และสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งสองสภา หรือจากพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคน โดยต้องผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาสามวาระ

ในวาระสามขั้นสุดท้าย การแก้ไขเพิ่มเติมจะผ่านต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดจากทั้งสองสภา และเมื่อเห็นชอบแล้วให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ หรือมีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา 268 ที่ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ หรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในหลักการสำคัญในมาตรา 269 เช่น หลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือ การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ หรือไม่ 

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป แต่ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในหลักการสำคัญ ให้ศาลรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญกลับคืนให้รัฐสภา เพื่อให้ประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่

สถานะการเปิดให้โหวต: 
เปิดให้โหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

การกล่าวว่าการให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เป็นการลิดรอนอำนาจของสภาที่มาจากประชาชน แต่หากมองไปที่ประเทศประชาธิปไตยอย่างประเทศเยอรมัน ศาลรัฐธรรมนูญของเขาก็มีอำนาจสามารถตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เช่นกัน จึงไม่ไช่การริดรอนอำนาจประชาชนแต่อย่างใด

Votes: ชอบ 2 ไม่ชอบ 2 1 ความเห็น

การให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตรวจสอบควบคุมการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นข้อดีในการที่จะป้องกันเผด็จการรัฐสภา หรือพรรคการเมืองของนายทุนที่จะเข้ามาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกตนเอง

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

เนื่องจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขวิกฤตทางการเมือง โดยมีความพยายามสร้างความปรองดอง และดำเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจำเป็นต้องมีอำนาจในการตรวจสอบการเพิมเติ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะไม่ย้อนเวลากลับไปให้บ้านเมืองมีปัญหาความขัดแย้งดังเช่นที่ผ่านมา

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 0 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจแล้วอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เป็นอำนาจของรัฐสภา การระบุให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นการสถาปนาอำนาจขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นการก้าวล่วงอำนาจของรัฐสภาเพราะศาลจะเข้ามาควบคุมกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และยังสามารถควบคุมเนื้อหาในการแก้ไขเพิ่มเติมได้ด้วย ศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นองค์กรที่มั่นคงมาก หากมีการแก้ไขในประเด็นที่ขัดกับประโยชน์ของศาลรัฐธรรมนูญ การแก้ไขนั่นก็มีโอกาสไม่ผ่านการพิจารณาสูง

Votes: ชอบ 2 ไม่ชอบ 0 2 ความเห็น

หากสมมติว่า ในการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหาเสียงด้วยการชูนโยบายว่า จะผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยระบุประเด็นที่จะแก้ไขชัดเจน และได้รับการเลือกตั้ง ได้เสียงข้างมากในรัฐสภา ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับจากประชาชน แต่หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาได้

Votes: ชอบ 2 ไม่ชอบ 0 0 ความเห็น