การควบรวมองค์กรอิสระ

มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินและกสมต้องควบรวมเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนไว้ มีข้อดีคือ

1.จัดการประสิทธิภาพที่ดีกว่า

2.ประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 

ข้อเสีย

1.กรรมการชุดเดิมหมดวาระก่อนกำหนด

 

แสดงความเห็น