จำเป็นต้องมีบทบัญญัติคุ้มครองการทำงานของบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของคณะรัฐประหาร ในช่วงที่คณะรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง

ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา 285 กำหนดให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้กระทำตามของคำสั่งของ คสช. หรือหัวหน้า คสช. ที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ได้รับความคุ้มครองจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องในทางใดมิได้

แสดงความเห็น