ประหยัดงบประมาณ

ประหยัดงบประมาณรัฐบาลในการให้เงินอุดหนุน โดยเฉพาะงบประมาณเงินอุดหนุนจากภาครัฐบาล อย่างกรณี ของ อบต. ที่บางพื้นที่มีความรับผิดชอบในพื้นที่ขนาดเล็กเกินไป บางแห่งมีไม่ถึง 10 หมู่บ้าน มีประชาชนในความรับผิดชอบน้อยเกินไป บางแห่งมีประชาชนในความรับผิดชอบไม่ถึง 3000 - 4000 คน ต้องสิ้นเปลืองเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากร และค่าตอบแทนสมาชิก อบต.ที่มีจำนวนมาก แต่ภารกิจความรับผิดชอบมีน้อย เนื่องจากมีขนาดเล็ก

ที่มา : เว็บไซต์ gotoknow 

เห็นด้วย

แสดงความเห็น