บริการสาธารณะไม่ทั่วถึง พัฒนาล่าช้า

อบต. บางแห่งอาจมีพื้นที่อยู่ห่างไกล เป็นป่าเขา เป็นเขตชนบท หรือเป็นเขตที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เช่น เป็นเกาะ เป็นชุมชนของเผ่าพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ชาวเขา ชาวมุสลิม ฯ เป็นต้น อาจมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานในรูปแบบของเทศบาลได้ ทำให้การบริการประชาชนอาจไม่ทั่วถึง และล่าช้ากว่าการเป็น อบต.

ที่มา: เว็บไซต์ gotoknow  

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น