การปฏิรูปจะต้องมีผู้ได้และเสียประโยชน์

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ระบุว่า หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย รัฐวิสาหกิจ กองทุน องค์การมหาชนทั้งหลาย จะต้องประเมินผลทั้งด้วยตัวเอง และหน่วยงานภายนอก หากประเมินผลได้ต่ำกว่ามาตรฐานก็ต้องปรับปรุงแก้ไขส่วนบกพร่อง หากไม่ได้เรื่อง ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ซ้ำซ้อนก็ต้องยุบ ดังนั้น การปฏิรูปจะมีผู้ได้และเสียประโยชน์ ผู้เสียประโยชน์ก็ควรคิดถึงประโยชน์ของสังคมทั่วไปว่า เราได้ตอบโจทย์สังคมหรือไม่

 

เห็นด้วย

แสดงความเห็น