กฎหมายไม่ระบุว่าต้องทำ EIA/EHIA

มาตรา 26 กฎหมายไม่กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับจีเอ็มโอที่นำไปใช้ในสภาพควบคุมหรือในภาคสนาม

แสดงความเห็น