การทำประชามติ จะทำให้ประชาชนสนใจมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญมากขึ้น ทำให้ผู้ร่างต้องรับฟังประชาชน

เป็นที่เห็นตรงกันว่าข้อดีของการทำประชามติจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญมากขึ้น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญ เป็นการยืนยันหลักการว่าอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน หากกำหนดไว้ว่าให้ร่างรัฐธรรมนูญต้องผ่านการทำประชามติ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจะต้องนำเอาความเห็นเหล่านั้นไปพิจารณาอย่างจริงจัง เพราะถ้าหากไม่รับฟังความเห็นประชาชนอย่างเพียงพอร่างที่ทำเสร็จย่อมจะไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชน

(ความเห็นของจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย)

หากมีการทำประชามติรัฐธรรมนูญ จะช่วยให้กระบวนการทำประชาพิจารณ์ หรือการแปรญัตติ จะมีความหมาย และดึงการมีส่วนร่วม ดึงความสนใจจากประชาชนได้มากขึ้น

(ความเห็นของสุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย)

การทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยประชาธิปไตยเต็มแผ่นดิน เปิดโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของชาวบ้าน ในเรื่องสาระสำคัญต่างๆ ของร่างรัฐธรรมนูญ เป็นการให้การศึกษาทางการเมืองต่อประชาชนทั่วประเทศ โดยไม่ถูกจำกัดด้วยวัย ฐานะ อาชีพ และด้วยคุณสมบัติอื่นๆ

(ความเห็นของ ประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ)

 

แสดงความเห็น