การทำประชามติ หากผลลัพธ์ออกมาไม่ผ่าน คสช.อาจอยู่ในอำนาจต่อไปอีกนาน

รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กำหนดไว้ว่า

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กําหนด หรือไม่ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ หรือร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไปตามมาตรา ๓๗
ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการดําเนินการ
เพื่อแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ขึ้น เพื่อดําเนินการแทน
ตามอํานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ 

เท่ากับว่าหากสปช.ลงมติไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ คสช.จะมีอำนาจเริ่มกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง และแต่งตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ ชุดใหม่ขึ้น และอาจต้องรออีกมากกว่า 1 ปี ถึงจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้

แม้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้กำหนดเรื่องการทำประชามติ และไม่ได้กำหนดไว้ว่าหากทำประชามติแล้วประชาชนไม่เห็นชอบด้วย ผลจะเป็นอย่างไรต่อไป แต่ก็คาดหมายได้ว่า อย่างน้อยอาจเทียบเคียงกับมาตรา 38 และคสช.ก็จะเริ่มกระบวนการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งไม่แน่ว่าจะต้องใช้เวลาอีกเท่าไร เท่ากับต่ออายุให้คสช.บริหารประเทศไปได้อีกนาน

แสดงความเห็น