ไม่มีเกณฑ์ชี้วัด ‘คนดี’ วิธีการเหล่านี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาในวิถีประชาธิปไตย

เนื่องจาก ‘คณะมนตรีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ’ มาจากการสรรหาและรับรองโดยวุฒิสภา ซึ่งจะพิจารณาจากการได้รับความเชื่อถือว่ามีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งเกณฑ์การชี้วัดดังกล่าวยังมีความคลุมเครือ และที่มาของสมาชิกสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติก็ยังไม่มีที่มาอย่างชัดเจนว่าจะคัดเลือกอย่างไร

สุรพศ ทวีศักดิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน มองว่า การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ต้องใช้ภาษาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเกณฑ์ เป็นมาตรฐานว่าใครเป็นนักการเมืองที่ดีหรือไม่ดี ทำถูกหรือทำผิด ต้องใช้เกณฑ์ตามกติกาประชาธิปไตย ต้องใช้ภาษาทางการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการกติกาประชาธิปไตย

เราสามารถที่จะมีระบบตรวจสอบนักการเมือง ตรวจสอบข้าราชการได้ แต่ว่าเราต้องตรวจสอบภายใต้กฎหมาย ภายใต้หลักนิติรัฐ ภายใต้หลักการกติกาประชาธิปไตย ใช้ภาษากฎหมายมาพูดกัน ถ้าเอาภาษาคุณธรรมจริยธรรมมาพูดกัน บางทีมันคลุมเครือ ไม่รู้จะนิยามอย่างไร อะไรที่นิยามไม่ตรงกันจะเป็นเรื่องของความเห็นมากกว่า จะหาเกณฑ์มาตรฐานที่ตรงกันไม่ได้ ไม่ชัด จะเกิดความสับสน

แหล่งอ้างอิง : มติชนออนไลน์ 

 

แสดงความเห็น