ทำความเข้าใจ บัตรดี-บัตรเสีย เพื่อเสียงของคุณไม่สูญเปล่า

การลงประชามติครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเกิดขึ้่นในไทย ประเด็นคำถามคือ การให้ความเห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ กับร่างรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับการลงประชามติครั้งแรก แต่ต่างกันตรงที่ครั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำถามพ่วงด้วย 
 
สำหรับการแบ่งประเภทบัตรลงคะแนนในครั้งนี้แบ่งได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ 1.บัตรดี  2.บัตรดีบางส่วน และ 3.บัตรเสียทั้งหมด 

1. บัตรดี คือ บัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องได้อย่างถูกต้องทั้งสองคำถามและกาเพียงช่องเดียวในแต่ละคำถาม บัตรประเภทนี้จะถูกนับคะแนนทั้งสองคำถาม ทั้งนี้การทำเครื่องหมายกากบาทที่ถูกต้อง จะต้องทำอยู่ภายในช่องและมีจุดตัดเพียงจุดเดียว 

2. บัตรเสียทั้งหมด คือ บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่น เช่น เครื่องหมายถูก หรือเครื่องหมายอื่นทั้งสองคำถาม หรือทำเครื่องหมายนอกช่องสี่เหลี่ยมทั้งสองคำถาม หรือมีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งอันในช่องทั้งสองคำถาม หรือหรือไม่มีการทำเครื่องหมายกากบาทลงบนบัตรทั้งสองคำถาม หรือมีการเขียนตัวหนังสือใดๆ บนบัตรแม้เพียงส่วนเดียว จะถือเป็นบัตรเสียทั้งหมดและไม่ถูกนับคะแนนเลย นอกจากนี้ บัตรปลอม หรือบัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบไม่ได้เป็นผู้มอบให้ ก็จะถือเป็น บัตรเสียทั้งหมด 

 

3. บัตรดีบางส่วน คือ บัตรที่ทำเครื่องหมายกากบาทได้ถูกต้องหนึ่งส่วน แต่อีกส่วนหนึ่งทำเครื่องหมายไม่ถูกต้องลักษณะเดียวกับที่กล่าวมาในส่วนของบัตรเสีย บัตรชนิดนี้จะถูกนับคะแนนในส่วนที่ทำเครื่องหมายกากบาทได้ถูกต้อง แต่ส่วนที่เป็นบัตรเสียจะไม่ถูกนับคะแนน      

สำหรับกรณีที่มีการทำเครื่องหมายกากบาทบนบัตรส่วนหนึ่งได้ถูกต้อง แต่บัตรอีกส่วนหนึ่งมีการทำเครื่องหมายทั้งในช่องและนอกช่อง เจ้าหน้าที่อาจมีดุลพินิจให้เป็นบัตรเสียบางส่วนและนับคะแนนเฉพาะส่วนที่ดี อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีการทำเครื่องหมายลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่อาจมีดุลพินิจให้บัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสียทั้งหมดได้

ภาพและข้อมูลจาก กกต.