ยุติบทบาทของเว็บไซต์ประชามติ (www.prachamati.org)

เว็บไซต์ประชามติ (www.prachamati.org) เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ประเทศไทยกำลังอยู่ในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่พื้นที่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถูกจำกัด ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เว็บไซต์ประชามติจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคม สื่อทางเลือก และสถาบันทางวิชาการกลุ่มหนึ่ง โดยมีเป้าหมาย คือ สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมและแสดงพลังของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

เว็บไซต์ประชามติ พยายามทำหน้าที่เป็นพื้นที่หนึ่งให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ด้วยการจัดกิจกรรมในพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ 

ในพื้นที่ออนไลน์เราเปิดเว็บไซต์ ให้ประชาชนเข้ามาออกเสียงประชามติออนไลน์ว่า เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับประเด็นต่างๆ ในร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นและอธิบายเหตุผลต่อประเด็นต่างๆ 

ในพื้นที่ออฟไลน์เราพยายามจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเด็นทางสังคมที่ประชาชนให้ความสนใจ แม้มีความพยายามกดดันขัดขวางจากเจ้าหน้ารัฐในบ้างครั้งแต่เราก็ยังเดินหน้าเพื่อยังไม่ให้พื้นที่ถูกบีบจนหดหายไป

ใกล้วันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 พื้นที่ของประชาชนในการสนทนาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญยังคงจำกัด พื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือโลกออนไลน์ เว็บไซต์ประชามติพยายามทำหน้าที่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญโดยการนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวการขั้นตอนวิธีการไปออกเสียงประชามติมานำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนออกไปใช้สิทธิให้มากที่สุด และพยายามนำเสนอสรุปเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมให้รอบด้านที่สุดจากทั้งกลุ่มที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบ เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจในการออกเสียงประชามติ

แม้ว่าในวันลงประชามติประชาชนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงข้อมูลและยังไม่มีพื้นที่ปลอดภัยมากพอให้มีส่วนร่วมได้ แต่ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา ด้วยความตื่นตัวและร่วมมือกันของผู้อ่านทุกท่าน เว็บไซต์ประชามติก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และสามารถเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้หลายก้าว 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านการทำประชามติแล้ว เหลือเพียงรอการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เว็บไซต์ประชามติจึงขอยุติบทบาทดังกล่าวลง หลังจากนี้ยังมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับและการจัดตั้งกลไกต่างๆ อีกหลายประการที่จะเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ ทางเครือข่ายเว็บไซต์ประชามติยังขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนร่วมกันติดตามและแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในฐานะประชาชนต่อไป

ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ยังสามารถติดตามที่เว็บไซต์ของเครือข่ายประชามติ

ด้วยความเชื่อมั่นในการมีส่วนร่วมของประชาชน
31 ธันวาคม 2559

เครือข่ายประชามติ

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) www.ilaw.or.th
สำนักข่าวประชาไท www.prachatai.org
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา www.thaipublica.org
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) www.tcijthai.com
สำนักข่าวประชาธรรม www.prachatham.com