การสร้างพลเมือง จะช่วยพัฒนาประชาธิปไตย

แม้จะผ่านมากว่า 83 ปีแล้ว แต่สาเหตุที่ประเทศไทยยังสร้างประชาธิปไตยไม่เสร็จเสียที เพราะเรามัวแต่สนใจให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ แต่ไม่สร้างสังคมประชาธิปไตย ทำให้เกิดการชุมนุมประท้วง กบฎ รัฐประหาร ครั้งแล้วครั้งเล่า

การสร้างพลเมืองให้เข้มแข็ง จะช่วยสร้าง “สังคมประชาธิปไตย” ที่มีส่วนในการตวจสอบคัดกรองผู้ที่จะเข้ามามีอำนาจ 

โดยร่างรัฐธรรมนูญฯ นี้ ได้กำหนดให้มีพลเมืองเข้าไปเป็นสมาชิก “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ” “สมัชชาพลเมือง” “องค์กรตรวจสอบภาคประชาชน” ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบผู้มีอำนาจและการใช้อำนาจรัฐ

ซึ่งแน่นอนว่า การบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฯ เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทำให้เกิดพลเมืองขึ้นมาได้ จึงมีการกำหนดให้รัฐ “มีหน้าที่ต้องปลูกฝังให้พลเมืองยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีค่านิยมประชาธิปไตย ตลอดจนจัดให้มีการศึกษาอบรมในทุกระดับ ทุกประเภท และทุกกลุ่มอายุ เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” ให้จงได้

 

แสดงความเห็น