พลเมืองไม่น่าจะสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งถูกกำหนดไว้ได้ทั้งหมด

ยกตัวอย่างของหน้าที่พลเมืองที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่ เช่น

“...ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีค่านิยมที่ดี มีวินัย ตระหนักในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม รู้รักสามัคคี มีความเพียร และพึ่งตนเอง...” หรือ 

“...ช่วยเหลือราชการ ช่วยเหลือในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ รับการศึกษาอบรม ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพโดยสุจริต ปกป้อง พิทักษ์ อนุรักษ์ และสืบสานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง สงวนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...”

แค่ยกมา 2 ย่อหน้าก็ทำให้เกิดข้อกังขาแล้วว่า พลเมืองทุกคนจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนหรือไม่

ไม่รวมถึงสิ่งที่ทำไม่ได้ ไม่ใช่เพราะไร้ความสามารถ เช่น อยากช่วยท้องถิ่นอนุรักษ์จารีตประเพณี แต่คนในท้องถิ่นเองเขาไม่อยากอนุรักษ์ กรณีนี้จะทำอย่างไร

แสดงความเห็น