ความหลากหลายของกลุ่มตัวแทน จะทำให้เกิดการถ่วงดุลกัน

ฐานที่มาของ ส.ว.ที่ต่างกัน 3 รูปแบบจะทำให้ได้ ส.ว.ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนที่หลากหลาย ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกัน และส่งผลให้คานอำนาจซึ่งกันและกัน 

แสดงความเห็น