การกำหนดให้มีการปลูกฝังการต่อต้านรัฐประหาร และการแก้ปัญหาด้วยประชาธิปไตย

ถือให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองในการต่อต้านรัฐประหาร และปลูกฝังการต่อต้านรัฐประหารให้กับประชาชนทุกคนโดย ให้แก้ปัญหาด้วยกระบวนการประชาธิปไตย  ต้องเข้มข้นกว่ารัฐธรรมนูญ 50

แสดงความเห็น