การทำประชามติอาจจะช่วยลดความขัดแย้งของฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกัน

การทำประชามติจะเปิดโอกาสให้คู่ขัดขัดแย้งที่เห็นไม่ตรงกัน ได้แสดงความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ พูดคุย แซว ซึ่งกันและกัน จะทำให้ความขัดแย้งลดลง ยอมรับเหตุผลของผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยมากขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้น

แสดงความเห็น