ใครคือผู้ตัดสิน ว่าพลเมืองทำผิดหรือไม่ผิด? เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ดุลพินิจไม่ใช่นิติธรรม

การกำหนดหน้าที่พลเมืองไว้ในกฎหมายให้ประชาชนปฏิบัติตาม แสดงว่าประชาชนจะ "ต้อง" ปฏิบัติ

แล้วใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าพลเมืองผู้นั้นทำผิดกฎหมาย ตำรวจ? ทหาร? นักการเมือง? หรือผู้มีอำนาจ?

มาตรฐานการตัดสินอยู่ตรงไหน? ใช้ดุลพินิจที่่เป็นความรู้สึก ที่คิดเอาเองมากกว่าหลักนิติธรรมที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้

แสดงความเห็น