สิ่งสำคัญที่ควรสร้างให้เป็นบรรทัดฐาน

ก่อนจุถึงการคำนึงถึงว่าใครเข้ามาบริหารประเทศแล้วมาทุจริต คอรัปชั่นเพื่อพวกพ้องนั้ัน เราๆทั้งหลายน่าจะสร้างบรรทัดฐานในการเคารพกติกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพการเลือกตั้งอย่่างเป็นทางการตามระบอบประชาธิปไตยที่จัดอย่างยุติธรรม ฉะนั้น! การจะเลือกใครเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบกลางคัน หรือจะเอาใครคนนอกเข้ามาบริหารเมื่อสถานการณ์ไม่ถูกใจคุณๆท่านๆ เป็นการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นอย่างยิ่ง

แสดงความเห็น