อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานเดียวได้ครบวงจร

การควบรวมช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพราะสามารถยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานเดียว ลดความซ้ำซ้อนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองและเป็นการลดภาระและต้นทุนในการเข้าถึงบริการของประชาชน

แสดงความเห็น