การควบรวมอาจลดความน่าเชื่อถือด้านสิทธิมนุษยชนในสายตาต่างชาติ

การควบรวมทั้งสองหน่วยงานเข้าด้วยกันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือด้านสิทธิมนุษยชนในสายตาต่างประเทศ รวมทั้งส่งผลให้คณะกรรมการสิทธิฯ ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลง

แสดงความเห็น