การนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารเป็นเรื่องผิดหลักการโดยสิ้นเชิง และจะเป็นตัวอย่างให้มีผู้ทำรัฐประหารอีกในอนาคต

เพราะเมื่อทำรัฐประหารแล้ว ก็จะได้รับการนิรโทษกรรม ไม่ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  (2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ  (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต

แสดงความเห็น