เป็นการร่างบทบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีขอบเขตกว้างและไม่ชัดเจน

ร่างบทบัญญัตินิรโทษกรรมมีขอบเขตกว้างและไม่ชัดเจน เพราะนอกจากยกเว้นความผิดของการกระทำรัฐประหารแล้ว ยังรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประกาศหรือคำสั่งของคณะรัฐประหารทั้งหมดด้วย นอกจากนั้น ยังรับรองการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ไม่ว่าก่อนหรือหลัง” วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

แสดงความเห็น