ช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในพื้นที่

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบลมีจำนวนมากเกินไป ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนแปลง อบต.ทุกแห่งให้เป็นเทศบาล นอกจากนี้ อำนาจหน้าที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อบต. และเทศบาลมีความซ้ำซ้อนกัน การยุบ อบจ. จะช่วยลดปัญหาความทับซ้อนในพื้นที่ ทั้งเรื่องงบประมาณ ภาษี ระหว่างพื้นที่ได้ เพราะ อบจ. เป็นองค์กรที่ทับซ้อนกับ อบต. และ เทศบาล ไม่มีพื้นที่ที่เป็นของตนเอง

ที่มา: ประชาไท 

เห็นด้วย

แสดงความเห็น