บริหารจัดการได้รวดเร็ว บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

การยุบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งหมดทั่วประเทศและยกฐานะเป็นเทศบาล และรวม อบต.ขนาดเล็กที่อยู่ใกล้กันรวมเป็น 1 เทศบาล จะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รัฐบาลจัดสรรงบประมาณได้เร็วขึ้นและทั่วถึง ทำให้สนองความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทำให้การเดินหน้าเมกะโปรเจ็กต์เร็วขึ้น เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การช่วยเหลือผู้สูงวัย ศูนย์เด็กเล่น เป็นต้น

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

เห็นด้วย

แสดงความเห็น