กฎหมายเปิดช่องให้บริษัทไม่ต้องรับผิด โดยอ้าง “เหตุสุดวิสัย”

มาตรา 52 ที่บริษัทผู้ผลิตจีเอ็มโอไม่ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายโดยอ้างว่าเป็น “เหตุสุดวิสัย” ได้ ในขณะที่ประสบการณ์ในต่างประเทศเมื่อเกิดหลุดลอด (leak)ไม่ว่าด้วยเหตุผลสุดวิสัยหรือไม่ ผู้เป็นเจ้าของจีเอ็มโอต้องรับผิดชอบ ดังกรณีข้าวจีเอ็มโอลิเบอร์ตี้ลิงค์ เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก BIOTHAI

แสดงความเห็น