การทำประชามติ จะช่วยลดข้อครหาการสืบทอดอำนาจ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีหลายมาตราที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจ เช่น มาตรา 172 ที่เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ หรือ มาตรา 279 ที่มีการจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ เพื่อสืบสานงานปฏิรูปให้ต่อเนื่องจนสำเร็จ โดยในองค์กรใหม่มีที่นั่งให้สำหรับอดีต สปช. และ สนช.

การทำประชามติจะช่วยลดข้อครหาสืบทอดอำนาจ เพราะรัฐบาลชุดนี้บอกตลอดเวลาว่าไม่คิดจะอยู่ต่อ ยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนการปฏิรูปมาให้สังคม และประชาชนขับเคลื่อนต่อ เพราะการลงประชามติถือเป็นกระบวนการปลายเปิดให้สังคมตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยตนเอง

(ความเห็นของสุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย)

แสดงความเห็น