อาจช่วยให้ได้คนที่มีความตั้งใจเข้ามาบริหารประเทศด้วยความบริสุทธิ์ใจ

การเปิดโอกาสให้บุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น อาจทำให้ได้บุคคลที่ไม่คาดหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมือง เข้ามาบริหาร และทำงานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง

แสดงความเห็น