คณะรัฐมนตรี

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สร้างมาตรฐานจริยธรรม ควบคุมฝ่ายการเมือง

มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้ฉายาร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างมากับมือว่า “รัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง” เหตุผลที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องเน้นปราบโกง  เพราะที่ผ่านมา มีการโกงกันมากจนประเทศชาติเสียหาย ส่งผลกระทบทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม และนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ในการเชิญชวนประชาชนให้ไปรับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: ตีกรอบนโยบายให้คณะรัฐมนตรีทำงานเหมือนข้าราชการประจำ

ประเด็นว่าด้วยคณะรัฐมนตรี(ครม.) หรือรัฐบาล ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประเด็นที่พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย และนักวิชาการบางส่วน วิจารณ์ว่าให้อำนาจกับองค์กรตุลาการ และองค์กรอิสระ ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีที่มาจากประชาชนแต่งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ซึ่งขัดแย้งกับหลักการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างทุกฝ่าย 

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ: สิทธิแรงงานแบบกลับไม่ได้-ไปไม่ถึง

ทันทีที่ร่างรัฐธรรมนูญมีชัยเผยโฉมออกมา มันได้ส่งแรงกระเพื่อมไปยังกลุ่มคนหลายกลุ่มในสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากมีความกังวลกันว่าสิทธิที่เคยได้รับการคุ้มครองในอดีตจะหายไปหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการโดยเสมอภาค และการรวมตัวกันเป็นสหภาพ

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.จีเอ็มโอ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 315 คน
เห็นด้วย 95ไม่เห็นด้วย 220

24 พ.ย. 58 ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ สาระสำคัญคือ ร่าง พ.ร.บ.นี้ จะใช้ดูแลสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดต่อ ตัดแต่ง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม ที่ได้จากวิธีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ร่างพ.ร.บ.นี้ถูกคัดค้านจากภาคประชาสังคม เพราะไม่มีแนวทางปกป้องคุ้มครองการปลดปล่อยพืช สัตว์ จีเอ็มโอสู่สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และไม่มีการระบุความผิดหากเกิดผลกระทบขึ้น ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่า ควรมีกฎหมายที่ควบคุมสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และจีเอ็มโอมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ยังเพิ่มผลผลิตพืชไร่  ลดการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศ

ครม.ชุดปัจจุบัน เลือก ส.ว.ชุดแรก เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 503 คน
เห็นด้วย 81ไม่เห็นด้วย 422

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดมีประเด็นสำคัญคือ บทเฉพาะกาลเรื่องการกำหนดที่มาให้ ส.ว.สรรหา ชุดแรก จำนวน 123 คน มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดปัจจุบัน โดย “ฝ่ายสนับสนุน” เห็นว่าการให้อำนาจ ครม.ชุดปัจจุบันเป็นผู้สรรหา จะช่วยสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ ขณะที่ “ฝ่ายคัดค้าน” เห็นว่าน่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจโดยไม่มีข้อห้ามให้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง

เปิดคำขอแก้ รธน. (จบ): รัฐธรรมนูญในฝันของ ครม. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

6 มิ.ย. 58 คณะรัฐมนตรี ส่งนายวิษณุ เครืองาม เป็นตัวแทนเข้าชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ หลังยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งสิ้น 117 ประเด็น เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 113 มาตรา นอกจากนี้ คำขอของ ครม.ยังแตกต่างจากคำขอของ สปช. อีก 8 คณะ เพราะเป็นคำขอเดียวที่ไม่ได้ลงรายละเอียด “โดยทันที” ว่าอยากแก้ไขเนื้อหาในมาตราใด อย่างไร ด้วยเหตุผลใด

 

ข้อสังเกตบางประการต่อร่างรัฐธรรมนูญ 2558

อรุณี สัณฐิติวณิชย์ และ ณรุจน์ วศินปิยมงคล ตั้งข้อสังเกตต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในหลายประเด็น อาทิ 'การเลือกตั้งบัญชีรายชื่อแบบระบบเปิด'  อาจเกิดการแข่งขันภายในพรรคและทำให้เกิดความอ่อนแอของพรรคได้ และส่งผลถึงอำนาจการบริหารของคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญยังให้กำเนิดองค์กรใหม่มากกว่า 10 องค์กร และมีความพยายามสร้าง 'วัฒนธรรมการเมืองใหม่' ที่มุ่งเน้นเรื่องการตรวจสอบเป็นอย่างมาก

Subscribe to RSS - คณะรัฐมนตรี