มติประเด็นสังคม

ประเทศไทยควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 626 คน
เห็นด้วย 382ไม่เห็นด้วย 244

พ.ศ. 2509 เป็นปีแรกที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต่อรัฐบาล แต่จวบจนปัจจุบัน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เป็นแค่เพียงแผนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย 

จากสถิติสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าสะสม เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ระบุว่าประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71 ถ่านหินร้อยละ 19 น้ำร้อยละ 6 พลังงานทดแทน เช่น แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวล ร้อยละ 3 ส่วนที่เหลืออีกราวร้อยละ 1 มาจากเชื้อเพลิงน้ำมันเตา น้ำมันดีเซล และซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 

เมกะโปรเจคจัดการน้ำ 2.2 ล้านล้าน ผันน้ำสาละวิน – แม่โขง เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 384 คน
เห็นด้วย 238ไม่เห็นด้วย 146

กรมชลประทานเตรียมเสนอรัฐบาลเดินหน้าโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมเข้าเขื่อนภูมิพล และโครงการสูบน้ำแม่น้ำโขง – เลย – ชี – มูล วงเงินลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำระยะยาว ทั้งสองโครงการนี้ กรมชลฯ ได้เสนอมาหลายรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศเผชิญกับภัยแล้ง และเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค แต่ที่ผ่านมาถูกคัดค้านจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้รัฐบาลไม่สามารถผลักดันได้ อีกทั้งโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก รัฐบาลก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ มีเพียงผลการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น

ตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในไทย เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 785 คน
เห็นด้วย 547ไม่เห็นด้วย 238

การตั้งบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยเป็นประเด็นที่เคยถูกจุดขึ้นมาหลายครั้ง และทุกครั้งก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเสมอ ล่าสุดคือ สปช. 12 คน ในนาม “กลุ่มรักชาติ” เสนอให้จัดตั้งคาสิโน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัจจุบันประเทศไทยมีบ่อนการพนันจำนวนมากอยู่แล้ว การนำบ่อนเถื่อนมาจัดให้ถูกกฎหมาย จะทำให้คนมีงานทำ และสร้างรายได้ให้กับประเทศ  ขณะฝ่ายไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับสังคมไทยที่เป็นเมืองพุทธ และอาจเป็นการส่งเสริมให้คนไทยติดพนัน ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาสังคมทั้งอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว

คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 1464 คน
เห็นด้วย 1337ไม่เห็นด้วย 127

การใช้ชีวิตคู่ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง หรืออื่นๆ มีให้เห็นทั่วไปในสังคมไทย จนเป็นที่ยอมรับกันในสังคมส่วนใหญ่แล้ว แต่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไม่ได้ ทำให้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายที่จะตามมาจากการใช้ชีวิตคู่นั้นสับสนไปหมด ขณะที่กฎหมายของหลายประเทศยอมรับการจดทะเบียนสมรสของคนเพศเดียวกันแล้ว ในอีกด้านหนึ่งการให้คนรักเพศเดียวกันถูกมองว่าทำให้องค์ประกอบของครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก สูญเสียความสมบูรณ์ และอาจทำให้เด็กที่เกิดในครอบครัวแบบนี้สบสัน และมีปัญหาในการใช้ชีวิต รวมถึงมีแน้วโน้มจะมีความเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งจะเป็นหาให้กับสังคมได้

วัดทุกแห่งต้องมีผู้ตรวจบัญชี เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 736 คน
เห็นด้วย 662ไม่เห็นด้วย 74

ข้อเสนอปฏิรูปวงการสงฆ์ ของ “คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เรื่องการให้มี “ผู้ตรวจบัญชีของวัด” เพื่อให้การบริหารจัดการเงินของวัดเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการพูดถึงกันอย่างมาก เช่น ฝ่ายสนับสนุน เห็นว่าจะช่วยทำให้เงินจำนวนมากที่วัดได้รับมีความโปร่งใส และหากวัดเห็นตัวเลขรัฐจะได้จัดการช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนได้อย่างเพียงพอ ส่วนฝ่ายคัดค้าน เห็นว่า เป็นการเอาวิธีทางโลกมามาบังคับสมณะเพศเป็นกระทำที่เกินเลยต่อพุทธบัญญัติ และก็ไม่น่าจะช่วยให้เกิดความโปร่งใสจริงแต่กลับจะเป็นการรับรองการทุจริตให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง

กัญชา ถูกกฎหมาย เห็นด้วยหรือไม่ ?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 8604 คน
เห็นด้วย 8268ไม่เห็นด้วย 336

การเรียกร้องให้กัญชาเป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช่ประเด็นใหม่ในสังคมไทย ปัจจุบัน กัญชมีงานวิจัยทั้งต่างประเทศและประเทศไทยเอง ในประเทศแคนาดา รัฐสภาได้ทบทวนนโยบายยาเสพติดของแคนาดาและกฎหมาย ว่า กัญชาไม่ใช่ยาตัวแรกที่นำไปสู่การใช้ยาอื่นๆ และควรจัดให้กัญชาอยู่ในสถานะเดียวกับยาสูบหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากกว่าให้เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ กัญชาถูกกฎหมาย ระบุว่าจะทำให้มีการขยายตัวของผู้ใช้กัญชาเพิ่มมากขึ้นหากเปลี่ยนให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และจะเป็นสาเหตุในการนำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นๆ  และจะสร้างปัญหาสังคมตามมา

ให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 763 คน
เห็นด้วย 105ไม่เห็นด้วย 658

ตามปกติศาลทหารจะพิจารณาเฉพาะคดีที่จำเลยเป็นทหารเท่านั้น แต่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2557 "พลเรือนขึ้นศาลทหาร" กลายเป็นกระแสที่ผู้คนสนใจ เมื่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ออกประกาศฉบับที่ 37/2557 เรื่อง กำหนดให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารในคดีความต่อไปนี้ ได้แก่ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่มาตรา 107 - 112  ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตั้งแต่มาตรา 113 - 118 และความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศหรือคำสั่ง คสช. ทั้งศาลทหารภายใต้กฎอัยการศึกไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกา ตัดสินอย่างไรให้ถือเป็นที่สุดทันที 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเหมาะสมกับประเทศไทย เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 544 คน
เห็นด้วย 157ไม่เห็นด้วย 387

ความขัดแย้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และคดีความโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ศาลตัดสินให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้องดำเนินมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ป่วยเนื่องจากมลภาวะจากโรงไฟฟ้า แต่เมื่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หยิบยกประเด็นนี้มากล่าวว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าที่ถูกที่สุดในการลงทุน และแทบไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่?

Pages